logo

قوانین و مقررات

زمان ارسال نان‌های خریداری شده از نانلی توسط کاربر و از میان بازه‌های ساعتی ارائه شده، قابل انتخاب است. نانلی تلاش می‌کند به بازه زمانی انتخاب شده پایبند باشد و تعهدی برای رساندن نان در زمانی دقیق یا زمانی خارج از بازه‌های مذکور ندارد.

آدرس و محله‌ی کاربر می‌بایست به درستی وارد شود. مسئولیت تأخیرهای ناشی از آدرس و محله غلط یا نادقیق بر عهده کاربر است.

مناطق فعالیت نانلی در سایت شرح داده شده است. کاربر موظف است تحت پوشش بودن یا نبودن مکان مورد نظر خود را بررسی کند. مسئولیت و هزینه‌ی ناشی از سفارش‌های خارج از محدوده بر عهده کاربر است.

کلیه‌ی پرداخت‌های نانلی آنلاین است و نیاز به پرداخت میلغ نقدی وجود ندارد مگر در صورت توافق طرفین.

نان در زمان تعیین شده و به صورت رایگان برای مشتری ارسال می گردد .